Escola Pública Sagrada Família - Projecte educatiu

 

PROJECTE EDUCATIU

(clicar imatge per consultar el document complet)

 

 

1.Fomentem el desenvolupament global de les capacitats de l’alumnat pel que fa a la formació física, afectiva, l’educació del pensament, de la llengua, de l’estètica, el coneixement de la realitat social i cultural i el coneixement del medi.


2. Volem incorporar a la societat persones amb uns valors humans positius i prou flexibles per adaptar-se als canvis al llarg de la vida, sobretot pel que fa a la inclusió.


3. Afavorim una metodologia en la que l’alumne participi d’una manera vivencial respectant els seus interessos i necessitats.


4. Definim la nostra escola com a Catalana. El català és la llengua d’ús en tos els seus àmbits. Entenem la realitat més propera a l’alumnat com a punt de partença per arribar al coneixement de tot el país en la seva realitat nacional i de tots els aspectes: geogràfic, històric, econòmic, polític, etc. Proporcionem a l’alumne el coneixement de les altres realitats i fomentarem en ells l’esperit de comprensió i solidaritat amb les altres comunitats i cultures de tot l’Estat i el món.


5. Assegurem a través de les activitats docents, en les àrees corresponents, que es conegui el passat i la realitat del barri on viuen. Potenciem el coneixement del barri i de forma gradual el coneixement d’altres barris, la ciutat i entitats properes.


6. Oferim al nostre alumnat els coneixements i els valors que li permetin participar com a membre actiu de la realitat d’una societat plural, democràtica i laica com la nostra. L’Escola és lloc d’acollida i convivència sense cap mena de discriminació per motius econòmics, de procedència, de llengua o ideologia. Mitjançant el diàleg i el debat, afavorim que l’alumne perfili el seu esperit crític i formi la seva pròpia opinió.


7. Considerem l’alumnat l’eix de la nostra activitat pedagògica tenint en compte la diversitat dels ritmes evolutius i les necessitats de cada un d'ells.


8. Vetllem per a que no hi hagi cap diferència per raó de sexe: en el tracte, en les activitats, en les tasques derivades de l’organització de les classes, en l’actitud del professorat vers l’alumnat de l’alumnat entre ells i envers el pare i la mare.


9. Participem des del seu inici del projecte "Escoles+Sostenibles" (antiga Agenda 21). Els alumnes aprenen a tenir consciència de l’ús dels recursos naturals i de les conseqüències que se’n poden derivar en un futur proper.


10. Desenvolupem un treball col·lectiu dels membres del Claustre que cohesiona les actuacions del Centre. L’equip de mestres es reuneix setmanalment en Comunitats on es fa una continua reflexió i posta en comú dels aspectes que s’han de debatre. Més tard es prenen els acords en Claustre d’Escola.

 

11. Considerem imprescindible la comunicació, la relació i la col·laboració amb les famílies del Centre. Les famílies del nostre Centre són agents imprescindibles pel bon funcionament de l’Escola, tenen una participació molt important en el dia a dia de la institució.